ordinaceHAMAN

Termíny prohlídek

1. Vstupní prohlídka

Před nástupem do zaměstnání. Provádí se i při zařazení zaměstnance na jinou práci podle § 41 zákoníku práce nebo práci vykonávanou za jiných podmínek, například před zařazením zaměstnance na noční práci.

2. Periodická prohlídka

Provádí se v následujících intervalech podle zařazení zaměstnanců do kategorií dle rizika ohrožení zdraví (§ 37 zákona o ochraně veřejného zdraví):

v kategorii první – nejdéle jednou za 6 let, po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky,

v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 5 let, po dovršení 50 let věku jednou za 3 roky,

v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky, 

v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Pokud ovšem orgán ochrany veřejného zdraví (Krajská hygienická stanice) podle zákona o ochraně veřejného zdraví určí kratší termín pro provedení periodické prohlídky nebo je jiným právním předpisem v příloze vyhlášky stanoveno jinak, výše uvedené intervaly se nepoužijí.

3. Mimořádná prohlídka

Tato prohlídka se uskuteční za účelem zjištění zdravotního stavu zaměstnance v případě důvodného předpokladu, že došlo ke ztrátě nebo změně zdravotní způsobilosti k práci nebo pokud dojde ke zvýšení míry rizika již dříve zohledněného rizikového faktoru pracovních podmínek (nařizuje orgán ochrany veřejného zdraví nebo na podnět lékaře, zaměstnavatele nebo zaměstnance).

4. Výstupní prohlídka

Prohlídkou se zjišťuje zdravotní stav zaměstnance po ukončení práce s důrazem na zjištění takových změn, u kterých lze předpokládat souvislost s vykonávanou prací. Nevydává se posudek, ale pouze doklad zaměstnavateli o provedení výstupní prohlídky. Výstupní prohlídka se provádí vždy před ukončením pracovněprávního nebo obdobného vztahu, převedením na  práci se sníženou náročností ve smyslu snížení míry rizika nebo příznivějších pracovních podmínek, než ke kterým byla posouzena zdravotní způsobilost zaměstnance.

Výstupní lékařská prohlídka se neprovede, jestliže jde o práce zařazené do kategorie první, nevyžaduje ji zvláštní právní předpis a pokud u zaměstnance nebyla zjištěna v době výkonu práce u zaměstnavatele nemoc z povolání, ohrožení nemocí z povolání nebo pracovní úraz.

5. Následná prohlídka

Při následné prohlídce po skončení rizikové práce podle zákona o ochraně veřejného zdraví se jedná o zjištění důsledků, které se mohou projevit s časovým odstupem po ukončení práce, a to za účelem včasného zajištění potřebné zdravotní péče, popřípadě odškodnění. Na základě provedení následné prohlídky se nevydává lékařský posudek. Provádí se podle přílohy k vyhlášce nebo pokud tak stanoví příslušný orgán ochrany veřejného zdraví či jiný právní předpis.

Jdi zpět