ordinaceHAMAN

Pracovně lékařské služby

Vzor smlouvy o zajišťování pracovně lékařských služeb - verze 2017

Žádost o provedení prohlídky - pouze žádanka, která je vyplnitelná

Žádost o provedení pracovně lékařské prohlídky včetně posudku - vyplnitelný formulář DOPORUČUJI POUŽÍVAT TUTO

Termíny prohlídek

Periodické prohlídky:

v kategorii první – nejdéle jednou za 6 let, po dovršení 50 let věku nejdéle jednou za 4 roky,

v kategorii druhé a při výkonu prací se specifickou zdravotní náročností nejdéle jednou za 5 let, po dovršení 50 let věku jednou za 3 roky,

v kategorii druhé rizikové a kategorii třetí jednou za 2 roky, 

v kategorii čtvrté jednou za 1 rok.

Čti více ...

Novinky v závodní péči platné od 1. dubna 2012

Novinky platné od 1. 4. 2012 v závodní preventivní péči podle zákona o specifických zdravotních službách č. 373/2011 Sb.

Závodní péče není od 1. 4. 2012  hrazena ze zdravotního pojištění s výjimkou péče u nemocí z povolání. Veškerou pracovnělékařskou péči (včetně nezbytných odborných či laboratorních vyšetření) hradí ten, kdo ji žádá tj. u vstupní prohlídky budoucí zaměstnanec, u ostatních prohlídek zaměstnavatel.

Dle zákona platí, že poskytovatelem pracovnělékařských služeb může být poskytovatel v oboru všeobecné praktické lékařství nebo poskytovatel v oboru pracovní lékařství.

Podkladem pro posouzení způsobilosti musí být v první řadě informace od zaměstnavatele obsahující údaje o druhu práce, riziku, režimu práce a pracovních podmínkách, ke kterým je posouzení zaměstnance požadováno. Viz výše vzor žádosti o provedení prohlídky pracovnělékařské péče.

Dalším podkladem pro posudek je výpis ze zdravotnické dokumentace vedené o posuzované osobě jejím registrujícím poskytovatelem v oboru všeobecné praktické lékařství nebo v oboru praktické lékařství pro děti a dorost.

Na základě informací od zaměstnavatele, z výpisu ze zdravotní dokumentace a výsledku lékařské prohlídky a event. dalších potřebných vyšetření vydá posuzující lékař posudek.

Posudek pracovnělékařské péče musí být doručen zaměstnanci a zaměstnavateli.

Prokazatelným předáním lékařského posudku se rozumí jeho převzetí:

1. osobně - zaměstnanec potvrdí podpisem a je uvedeno datum převzetí, za zaměstnavatele je oprávněna převzít jím pověřená osoba, kdy musí být uvedeno číslo jejího dokladu totožnosti a rovněž datum převzetí

2. poštou - tj. zaslání s doručenkou

3. elektronickým doručením opatřeným elektronickým podpisem do schránky uvedené osobou, které se má doručovat.

Měly by být tedy vyhotoveny tři originály posudku, kdy jeden je doručen zaměstnavateli, druhý zaměstnanci a třetí si ponechá lékař ve své dokumentaci.

Posudek má obsahovat:

 * identifikační údaje posuzované osoby v rozsahu jméno, popřípadě jména, příjmení, datum narození
 * identifikační údaje zaměstnavatele – název, adresa, identifikační číslo osoby
 * identifikační údaje poskytovatele, který posudek vydal (název, adresa, IČO)
 * razítko, podpis a jméno a příjmení lékaře, který posudek podepsal
 * údaje o pracovním zařazení posuzované osoby, druhu práce a případných rizicích
 * posudkový závěr (způsobilý, nezpůsobilý, způsobilý s omezením)
 * poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání (uvedení, že proti posudku se lze odvolat ve lhůtě deseti dnů od jeho doručení k poskytovateli, který jej vydal)
 * datum vydání posudku

Potvrzování jakýchkoli jiných kartiček či formulářů od zaměstnavatelů, psaní na výměnné listy /schopen práce/  apod.  není v souladu se zákonem.

Povinnosti dané zákonem od 1. 4. 2013

Dle zákona by měl zaměstnavatel mít uzavřenu písemnou smlouvu (nebo více smluv) na poskytování pracovnělékařských služeb či jejich částí (např. jen prohlídky). Písemná smlouva není vyžadována pouze pro kategorii rizika práce jedna.